Sikker bruk av slanger

Generell informasjon om bruk av slanger.

TESS leverer komplette enheter etter etablerte prosedyrer og godkjent kvalitetssystem. I denne forbindelse refereres i tillegg til del 5 – Teknisk informasjon i håndbok.

For å ivareta sikkerheten tilknyttet installasjon og bruk av slanger, bør man gjøre en vurdering av situasjonen. Feil anvendelse av slanger går ikke bare ut over slangens levetid, det kan også få store konsekvenser for sikkerheten i din bedrift. Det finnes ikke snarveier. Bruk det materialet (slanger og kuplinger) som er anbefalt.

Eksempelvis vil en luftslange som feilaktig monteres i et dampanlegg, svikte etter få minutters bruk og det kan oppstå en meget farlig situasjon.

Når du skal velge slange, må du vurdere flere forhold. Spesielt viktige er:

 

Arbeidstrykk
Slangen må kunne motstå et spesifisert arbeidstrykk og nødvendig sikkerhetsfaktor må vurderes mot sprengtrykk. Eksempelvis for hydraulikkslanger benyttes alltid sikkerhetsfaktor 4:1. Dvs. at sprengtrykk er 4 ganger så høyt som arbeidstrykk. Sikkerhetsfaktoren vil kunne variere avhengig av mediet og installasjonskrav. Det må tas hensyn til eventuelle spisstrykk som kan forekomme i systemet.

 

Vakuum
Vakuum, kontinuerlig eller i perioder, krever en annen type slange enn det som kun benyttes for trykk. Vakuumkrav (vanligvis i % eller meter sugehøyde) må derfor kartlegges.

 

Materiale i slangen
Slangens materiale og konstruksjon må tåle den temperatur og det medie den vil utsettes for. Forskjellige medier og temperaturer krever ulike materialkvaliteter. Kjemikalietabeller kan benyttes for å vurdere materialers motstandsdyktighet mot et spesifisert medie. I disse tabellene er forskjellige typer materiale vurdert mot mange aktuelle medier. Det er viktig å merke seg at denne type tabeller kun tar hensyn til kjemikaliebestandighet. Forhold som diffusjon, temperatur slitasje og lignende må avklares spesielt.

Utvendig må slangen motstå påvirkning fra omgivelsene. Dersom slangen brukes i et verksted, kan for eksempel søl av kjemiske stoffer påvirke det utvendige materiale og dermed levetiden på slangen. Slanger montert utendørs, bør kunne motstå påvirkning fra vær og vind. Videre må slanger ved neddykking i væske (eksempel sugeslange) også kunne motstå det aktuelle mediet utvendig. Også her kan kjemikalietabellene være til hjelp, for å avklare bestandigheten av det utvendige materialet.

 

Regelverk og standarder
Slanger er omfattet av mange krav og standarder og som bruker er du ansvarlig for å følge disse. Myndighetene jobber kontinuerlig med krav knyttet til slanger og slangebruk, kontroller at de slanger du bruker oppfyller de krav som myndighetene setter. Tidligere godkjente slanger bør nødvendigvis ikke være godkjente i dag.

Den enkelte slangeinstallasjon må også vurderes spesielt i lys av at eier av arbeidsutstyret er 100% ansvarlig for sikkerheten ved bruk. Det er derfor viktig at eier og bruker er kjent med tilgjengelig sikkerhets- og beskyttelsesutstyr for bruk på og i forbindelse med slanger.

TESS bistår med å finne rett slange til rett applikasjon.

 

Levetid på slanger

Slanger er å anse som slitedeler og må påregnes utskiftet ved gitte intervaller. Slanger som benyttes opp mot maksimum av tillatt belastning vil ha en vesentlig kortere levetid enn tilsvarende installasjon med moderat utnyttelsesgrad.

Generelt kan sies; jo mer av slangens kapasitet som utnyttes, jo kortere blir levetiden.

TESS har et omfattende vedlikeholdsprogram for slanger, TESS Hose Management, og utfører tilstandskontroll av slangeinstallasjoner å forebygge slangehavarier. Dermed kan også farlige situasjoner og driftsstans unngås. Denne og andre tjenester relatert til trygge slangeinstallasjoner utføres av TESS Godkjente slangeverksted som dekker hele Norge.

Sikker bruk av slanger - webImage

Sikkerhet ved arbeid med slangen, enten det er installering eller på test, husk å sette dere inn i installasjonsbeskrivelsen, tiltrekningsmoment, tilhørende kriterier, samt om det er spesielle krav til slangen som skal installeres. Ved bruk av forskjellige komponenter/gjengetyper skal makstrykk settes til det komponenter/gjengen med lavest trykklasse.

-        Ved frakobling av slangen, skal den alltid behandles som om det var trykk i systemet.

-        Hvis det er usikkerhet; spør, sjekk - ikke ta sjanser.

BRUK verneutstyr!