Ansvarlig innkjøp

TESS jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø og har derfor utarbeidet retningslinjer for leverandører som et komplement til vår egen policy.

For å få en bærekraftig forretningspraksis ønsker vi å samarbeide tett med våre leverandører og forretningspartnere. Samarbeid i leverandørkjeden er en forut­setning for ansvarlig forretningspraksis, og for å nå FNs bærekraftsmål.

 

Krav til egen virksomhet

Vår policy for bærekraftig forretningspraksis ­danner grunnlaget for vårt arbeid med bærekraft, også i leverandør­kjeden.

Våre leverandører og partnere kan forvente av oss at vår forretnings- og innkjøpspraksis styrker, ikke undergraver, deres mulighet til å levere på kravene vi stiller til forhold for mennesker, samfunn og miljø. TESS etterstreber alltid samarbeid som utgangspunkt, men vil likevel avslutte forretningsforhold eller annet samarbeid dersom vår leverandør eller partner ikke møter eller viser vilje til å møte våre forventninger til bærekraftig forretningspraksis.

 

Krav til forhold i leverandørkjeden

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av våre retningslinjer for leverandører og derunder prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø.

Våre leverandører skal:

  • Følge retningslinjer for leverandører, herunder prinsipper for bærekraftig forretningspraksis.

  • Arbeide aktivt med aktsomhetsvurderinger, det vil si: gjøre egne risikokartlegginger for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene må overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.

  • Vise vilje og evne til kontinuerlig forbedring for mennesker, samfunn og miljø gjennom samarbeid.

  • På oppfordring fra TESS, dokumentere hvordan de selv, og eventuelle underleverandører, arbeider for å etter­leve retningslinjene.

  • Dersom leverandøren, etter gjentatte henvendelser, ikke viser vilje eller evne til å etterleve retningslinjer for leverandører, kan heving av kontrakt forekomme.

  • Ha et system for håndtering av klager knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon.

  • Unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

 

Forventet oppfølging fra TESS

På oppfordring fra TESS må leverandøren kunne dokumentere hvordan de selv, og eventuelt underleverandører, arbeider for å etterleve retningslinjene. Det kan gjøres ved oppfølgingssamtaler og/eller kartlegging av arbeidsforholdene på produksjonssted. Dersom TESS ønsker å kartlegge underleverandører med hensyn til etterlevelse av retningslinjene, plikter leverandøren å tillate en slik kartlegging og å oppgi navn og kontaktopplysninger på disse.Retningslinjer for leverandører (Code of Conduct)

 

 

Har du spørsmål ta kontakt med:

Helge Guthormsen1.png

 

Peter Aleksander Mogensen Ravn
Head of Purchasing

+47 99 44 92 39

pamr@tess.no

Kontakt oss