Lagring og håndtering av slanger

Slangematerialer og spesielt gummi, eldes med tiden og endrer sine fysiske egenskaper. Dette vil medføre at gummiproduktet mister sine optimale karakteristikker for den applikasjon de er tiltenkt.

Generelt anbefaler TESS lagringstid i henhold til ISO 8331.

< 4 år før montering og/eller pre-fabrikkering

< 2 år for monterte enheter.

Hvis de monterte enhetene under gitte omstendigheter lagres lengre enn det som er spesifisert i standard, skal slangene inspiseres og testes før de tas i bruk. Test er ikke spesifisert og bekrefter heller ikke forventet brukstid for den monterte enheten.

 

  • Reduser lagringstid til et minimum tatt i betraktning at gummi eldes over tid.
  • Benytt FIFO- prinsippet (First Inn – First Out)
  • Sørg for å ha mest mulig optimale lagringsforhold tatt relevante parameter i betraktning

 

Temperatur

Generelt anbefales det å lagre slanger i temperatur 0 til +35 °C (preferert 15 °C)

Dersom vi forholder oss til ISO 8331, anbefales maks 25 °C.

 

Luftfuktighet

Veldig fuktige eller tørre omgivelser bør unngås. Anbefalte verdier er 60 - 65 % (bør ikke overstige

65 %) relativt fuktighetsnivå.

 

Lys

Slanger og gummiprodukter bør beskyttes mot sollys eller sterkt kunstig lys.

Det er generelt anbefalt å redusere lysmengden via vinduer på lagre, og/eller beholde produktene i lystett emballasje.

 

Ozon og UV

Lysstoffarmatur, nærhet til høy elektrisk spenning etc. bør unngås grunnet påvirkning av ozon på gummibaserte produkter. Produktene bør ikke utsettes for sirkulerende luft og pakket i lukket emballasje.

 

Oljer, løsemidler, fett.

Ved lagring av slanger og gummibaserte produkter må kontakt med oljer, løsemidler, fett etc. unngås.

 

Varme kilder

Slanger og gummibaserte produkter bør lagres i god avstand fra varme kilder, elektriske kilder og magnetfelt. Lagring i nevnte områder kan medføre at metall i produktene kan generere varme.

 

Lagringsmetoder

Så langt som mulig skal slanger unngå å lagres i stresset tilstand. Kveiler og lagringstromler som benyttes bør til enhver tid å ha så stor diameter som mulig. Slangens maksimale bøyeradius bør ikke overstiges. Gummiprodukter bør lagres på en slik måte at de unngår gnisnings-slitasje (abrasiv slitasje).

 

Håndteringsmetoder

Slanger skal håndteres på en slik måte at det unngås fysisk skade og unødvendig belastning. Benytt egnet løfteutstyr tilpasset slanger. Enhver skade vil kunne forringe produktets levetid.