HMS-K

Bærekraftig forretningspraksis er forankret i TESS verdigrunnlag og våre ledelsessystemer for HMS og Kvalitet, basert på ISO standardene 9001, 14001 og 45001. Alle TESS jobber i henhold til disse. 

HMS i arbeidsprosesser

Alle våre arbeidsoperasjoner og aktiviteter innehar HMS aspekt. Vi har fokus på egen og andres helse og sikkerhet, samt vern av det ytre miljøet i alle våre aktiviteter. Risikovurdering og sikker jobbanalyse utføres før hver operasjon, og uønskede hendelser rapporteres.

 

Nullskadefilosofi

Vår målsetting er null skadetilfeller og minimalt med fravær. Vi vil derfor i vårt daglige arbeid hindre enhver form for ulykke, helseskade og skape trivsel på arbeidsplassen. Dette skal skje gjennom et internkontrollsystem hvor sikkerhet og arbeidsmiljø planlegges og følges opp.

 

Kundefokus

TESS skal ha kunden i fokus. Behov og krav i markedet og hos myndigheter danner utgangspunkt for planlegging og organisering av driften i TESS.

Planprosessene er styrende for kjerneprosessene understøttet av støtteprosessene. Daglig drift og kontakt med kundene forgår lokalt på bakgrunn av målsettinger ogbudsjetter satt av eiere og øverste ledelse.

TESS as godkjenner og følger opp de viktigste leverandørene for å sikre at de jobber i samsvar med til enhver tid gjeldende lover, standarder og krav. Konsepter som TESS hose management (THM), integrert forsyning (IF) er styrt fra TESS as.

TESS Logistikk as er grossistleddet i TESS og står for slangeproduksjon og forsyning til TESS servicesentrene. Produktansvar ligger også her.

 

LEAN

TESS skal være en LEAN-partner. LEAN-kultur skal prege TESS og er forankret i øverste ledelse. Kontinuerlig forbedring skal fjerne sløsing, optimalisere prosessene og bedre kvaliteten.

TESS har kompetente ressurser som gir støtte og veiledning til linjeledere. VAP-filosofien til TESS er å alltid tenke «verdiskapende prosesser».

 

Kontinuerlig forbedringsarbeid

Arbeid med kontinuerlig forbedring tar utgangspunkt i kundens opplevelse på leveranser fra TESS og brudd på definerte krav mellom interessepartnere i verdikjeden.

Strakstiltak utføres og registreres fortløpende, konsekvens analyseres og registreres. TESS benytter LEAN metoder i arbeidet med kontinuerlig forbedring.

Årsaksanalyser og korrigerende tiltak skal utføres i alle prosesser og nivåer i organisasjonen. Effekten av korrigerende tiltak viser om tiltak truffet er riktig, og hva man har lært.

Prosesseier følger opp tiltak i egen prosess. Arbeid med kontinuerlig forbedring skal gi bedre kundeopplevelse og økt kundetilfredshet.

 

 

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Helge Guthormsen1.png
Helge Guthormsen

HMS-K Leder og bærekraftansvarlig
481 36 739
helge.guthormsen@tess.no
Kontakt